Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Любашівської селищної ОТГ.

Дата: 26.02.2020 16:20
Кількість переглядів: 5092

                                                                   проєкт

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЮБАШІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

___ сесія ___ скликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

«___»_____________ 2020 року                                                                                  № ____

 

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Любашівської селищної ОТГ

 

Керуючись статтями 25, 26, 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 125, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного Кодексу України, статтею 1166 Цивільного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», з метою збільшення надходжень від плати за землю, захисту інтересів cелищної ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок державної та комунальної власності, що призводить до втрат місцевого бюджету, визначення та відшкодування збитків, завданих Любашівській селищній раді, внаслідок порушення порядку землекористування, Любашівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Розробити Порядок визначення та відшкодування збитків власниками землі та землекористувачам на  території Любашівської  селищної ради (додаток 1 додається).

2. Затвердити склад комісії з визначення розміру збитків заподіяних власниками землі та землекористувачами (додаток 2 додається).

3.  Затвердити форму повідомлення (додаток 3 додається).

4. Затвердити акт щодо визначення та відшкодування розміру збитків власниками землі та землекористувачами (додаток 4 додається).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та  місцевої згуртованості 

         Селищний голова                                                                         Г.А.Павлов

 

 

Додаток № 1

 до рішення сесії

 Любашівської селищної ради

від «___»______________ 2020 року

№ ____

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам

в межах території Любашівської селищної ради1. Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в Любашівській селищній раді (далі-Положення) регулює порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості грунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням та фактичним неправомірним використанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства.

1.2. Це Положення розроблене з метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства в межах території Любашівської селищної ради. Положення застосовується також у випадках  використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

1.3. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» і спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у Любашівській селищній раді.

1.4. Дане Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності, а також фізичних осіб, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності у межах території Любашівської селищної ради.

1.5. Розгляд документів з метою визначення збитків власникам землі та землекористувачам здійснює Комісія.

1.6. Відшкодуванню підлягають:

1.6.1. Вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво.
1.6.2. Вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень.
1.6.3. Вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень.
1.6.4. Вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд.
1.6.5. Понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з врахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи.
1.6.6. Інші збитки власників землі і землекористувачів, включаючи і неодержані доходи, за користування земельними ділянками.

1.7. Розгляд документів з метою визначення збитків власникам землі та землекористувачам проводить комісія (надалі – Комісія), склад якої затверджується рішенням селищної ради.

 

2. Визначення термінів

2.1. У даному Положенні наведені нижчі терміни вживаються у такому значенні:

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

Землі житлової та громадської забудови – земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування;

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку – право власності на земельну ділянку, яке виникло до 01.01.2013 року посвідчується державним актом на право власності на земельну ділянку або державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, право власності або право постійного користування на земельну ділянку, яке виникло після 01.01.2013 року посвідчується відповідним витягом (інформаційною довідкою) з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди земельної ділянки зареєстрованим у відповідності до вимог чинного законодавства;

Оренда землі – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою.

Орендна плата - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Збитки – витрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження його майна.

Неодержаний дохід – це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження, погіршення якості землі або приведення її у придатний для використання стан за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі орендна плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному та своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її використовує.

Земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Суб’єкт – юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльність яких територіальній громаді спричинені збитки.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства на підставі витягу наданого центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Ставка земельного податку – законодавчо визначений розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.

 

3. Функції та повноваження Комісії

3.1. Склад комісії затверджується рішенням сесії Любашівської селищної  ради (згідно додатку 2 до рішення).

3.2.  Формою роботи комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

3.3 Роботу комісії організує голова комісії.

3.4 Голова комісії:

3.4.1 Забезпечує скликання засідань комісії.

3.4.2 Визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні.

3.4.3 Дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання.

3.4.4 Керує діяльністю комісії.

3.4.5 Проводить її засідання, головує на них.

3.4.6 Підписує документи комісії від її імені.

3.2. За відсутності голови комісії, його функції здійснює секретар комісії.

3.3. Секретар комісії призначається головою комісії з числа її членів та:

3.4. Здійснює організаційне і документальне забезпечення роботи комісії.

3.5. Здійснює повідомлення членів комісії про її засідання.

3.6. Веде протокол засідання комісії.

3.7. Подає на затвердження голові комісії оформлений за результатами роботи комісії акт протягом трьох днів з моменту його підписання.

3.8. Здійснює контроль за направленням затвердженого акту комісії зацікавленим особам.

3.9. Засідання комісії вважається правомочним, за умови присутності на засіданні простої більшості від загального складу комісії.

3.10. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування. У разі рівності голосів, голос голови комісії є вирішальним. Рішення комісії вносяться до протоколу засідання, що підписується головою і секретарем комісії.

3.11. Комісія має право:

3.12. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України.

3.13. Звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

3.14. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісії включаються представники природоохоронних органів, за їх згодою.

3.15. При відсутності представників підприємств, установ, організацій та громадян питання яких розглядаються на засіданні комісії, подані до комісії документи підлягають розгляду тільки  за умови наявності доказу їх повідомлення про час і місце проведення засідання комісії.

 

4. Порядок підготовки, оформлення та розгляду матеріалів на Комісію

4.1. На засідання комісії подаються наступні матеріали:

- копію рішення Любашівської селищної  ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду, про надання земельної ділянки у власність або у користування;

- документ, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку або інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі наявності);

  • документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше) або інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у разі наявності;
  • документ, який підтверджує державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (у разі необхідності);
  • акт, який встановлює порушення земельного законодавства (за наявності);
  • матеріали листування Любашівської селищної ради та їх виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, якими нанесені збитки (у разі наявності);
  • інші документи, що підтверджують використання земельної ділянки суб'єктами з порушенням земельного законодавства.

4.2. При проведенні обстеження комісія:

- встановлює особу, яка є користувачем земельної ділянки;

- при встановленні факту зміни власника чи користувача обєкта нерухомості вживає заходів для зясування особи фактичного власника чи користувача;

- встановлює правомірність використання земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування;

- перевіряє наявність документів, які посвідчують право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права;

- перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення;

- уточнює відповідність місця розташування та меж земельної ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право користування земельною ділянкою, фактичним мірам ліній на місцевості (за необхідності).

4.3. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання комісії, повідомляються (рекомендованим листом про дату і час проведення засідання комісії) та запрошуються представники підприємств, установ, організацій та громадяни, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки. Повноваження усіх запрошених на засідання комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).

4.3. Головуючий доповідає матеріали, які надані до розгляду Комісії та пропонує суб’єктам надати відповідні пояснення.

4.4. За результатами розгляду матеріалів Комісією складаються Акти про визначення збитків по кожному суб’єкту окремо (згідно додатку 3 до рішення).

4.5. Акт обстеження складається у двох примірниках, один з яких залишається у селищній раді, а другий – вручається або надсилається особі, яка вчинила порушення земельного законодавства (у разі наявності інформації щодо місця знаходження такої особи). При проведенні спільних обстежень з іншими органами контролю копія акту надається цим органам.

4.6. В акті обстеження зазначається: дата та місце складання акту, прізвище членів Комісії, які проводили обстеження; посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження, посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні, місце розташування земельної ділянки, її площа згідно з документацією із землеустрою (у разі наявності) та фактична площа, яка використовується; цільове призначення та фактичний стан використання земельної ділянки, наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права; обставини порушення земельного законодавства, суть порушення.

4.7. Затверджений головою комісії акт протягом п’яти робочих днів направляється зацікавленим особам.

4.8. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та особою (її представником), яка має відшкодовувати збитки. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті. В разі незгоди члена комісії зі змістом акту, він підписує акт з зауваженнями, що долучаються до нього.

 

5. Порядок відшкодування збитків

5.1. Порядок визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначається цим Положенням:

5.2. Відшкодуванню підлягають: збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи за користування земельною ділянкою.

5.3. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження головою комісії відповідних актів.

5.4. Розміри збитків визначаються у повному обсязі (відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель, з урахуванням ринкової або відновної вартості).

5.5. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документа, що посвідчує право оренди (користування) земельної ділянки, дорівнює сумі, яка могла б надійти до місцевого бюджету у разі, якщо б зазначений договір був укладений між орендарем та орендодавцем, або у разі, якщо був би здійснений розрахунок земельного податку. Розмір збитків нараховується на підставі даних нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Розрахунок неодержаного земельного податку проводиться відділом земельних відносин та подається на розгляд комісії.

5.6. Розмір збитків за тимчасове зайняття земельної ділянки без належного оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою розраховується за період з моменту прийняття рішення відповідним органом про надання земельної ділянки у користування по перше число останнього місяця перед складанням відповідного акту, з урахуванням вимог ст. 257 Цивільного Кодексу України.

5.7. Розмір збитків за тимчасове заняття земельної ділянки без належного оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою (без укладання договору оренди) розраховується за формулою:

12%*Нго2*Sзаг/12 = сума збитків за місяць де:

12% - розмір орендної плати передбачений податковим кодексом;

Нго2 – нормативна грошова оцінка квадратного метра відповідної земельної ділянки;

Sзаг – загальна площа відповідної земельної ділянки яка використовується без правовстановлюючих документів.

5.8.  Якщо користування земельною ділянкою здійснювалось більш ніж один  календарний рік, розмір збитків підлягає індексації відповідно до ст. 289 Податкового         кодексу України.

5.9. У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, стосовно якого проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю, що підтверджується листом державної податкової інспекції, розмір збитку визначається як різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою.

5.10. Після затвердження акту про визначення збитків власникам землі та землекористувачам, відділ з питань земельних відносин Любашівської селищної ради направляє суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків у добровільному порядку (згідно додатку 4).

5.11. У повідомленні зазначаються:

5.11.1. результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення Комісії про затвердження акту про визначення збитків;

5.11.2. попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

5.12. Повідомлення підписується головою, або за його відсутністю секретарем Комісії та надсилається суб’єктам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто.

5.13. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків, збитки сплачуються на рахунок Любашівської селищної ради вказаний у повідомленні та на підтвердження чого, до селищної ради надається відповідна  квитанція про сплату.

5.14. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

6.2. Зміна складу Комісії здійснюється за рішенням селищної ради.

6.3. Дане Положення набирає чинності  з моменту його затвердження Любашівською селищною радою.

 

 

           Секретар селищної ради                                                        Л.М.Мокряк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 до рішення сесії

 Любашівської селищної ради

від «___»______________ 2020 року

№ ____

 

 

 

 

 

 

СКЛАД

комісії з визначення та відшкодування збитків

 власникам землі та землекористувачам

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Любашівської селищної ради

(голова комісії)

начальник фінансового відділу Любашівської селищної ради (заступник голови комісії)

начальник відділу з питань земельних відносин    Любашівської селищної ради (секретар комісії)

Члени комісії:

 начальник відділу містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства Любашівської селищної ради

 

спеціаліст відділу земельних відносин Любашівської  селищної ради

голова постійної комісії з  питань містобудування, земельних відносин, екології, охорони   навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

 

 секретар постійної комісії з  питань містобудування, земельних відносин, екології, охорони   навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

 

Головний спеціаліст юридичного відділу Любашівської селищної ради

 

Член виконавчого комітету Любашівської селищної ради

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 3

 до рішення сесії

 Любашівської селищної ради

від «___»______________ 2020 року

№ ____

 

 

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Назва юридичної особи

її юридична або фактична адреса

П.І.Б. фізичної особи

її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

На підставі Положення про порядок з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого рішенням сесії Любашівської селищної ради від «___»_____________ року (далі - Положення) комісією з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на засіданні, яке відбулося «___»________________ року), розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Любашівській селищної раді та підлягають відшкодуванню внаслідок використання земельної ділянки з порушенням вимог законодавства про плату за землю (площа та адреса земельної ділянки, рішення селищної ради та договір оренди землі - за наявністю).

Акт про визначення збитків власнику землі від ________________ року №__________ затверджений рішенням Комісії від _____________ року №____________.

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від _______________ року №________, та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі Любашівську селищну раду.

У разі визнання вимог, добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом сплати коштів на відповідний рахунок (зазначити рахунок) Любашівській селищній раді.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки, відповідні матеріали будуть передані до юридичного відділу Любашівської селищної  ради для підготовки позову до суду про примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих   на поновлення порушених прав територіальної громади у сфері земельних відносин.

Додаток:

- копія Акту про визначення обсягу збитків від ______ ______ року №________ на ___ арк..

                                                                                    

 

 

Додаток №  4

 до рішення сесії

 Любашівської селищної ради

від «___»______________ 2020 року

№ ____

 

 

АКТ

про визначення обсягу збитків

 

смт Любашівка                                                   ”___”______________ 2020 року

 

Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, створена відповідно до рішення сесії Любашівської селищної  ради від____________________________у складі:

 

____________________________________________________________________________________________(п.і.б. членів комісії)___________________________

 

За участю представників землекористувача________________________________________

___________________________________________________________________

ВСТАНОВИЛА

 1. Земельна ділянка, яку використовує землекористувач розташована:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розмір земельної ділянки, яка використовується, складає________га.

 

(підстава ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. Нормативно-грошова оцінка 1 кв. м. земельної ділянки складає ______________грн. (підстава_____________________________________________________________________________)
 2. Термін використання земельної ділянки складає, _____________________________________

що підтверджується______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Фактичне використання земельної ділянки:________________________________________________________

що підтверджується________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Розмір збитків, завданих територіальній громаді відповідно до фактичного використання земельної ділянки, визначається у наступному порядку_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

і складає______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________грн.

 

Голова комісії

_________________

Секретар комісії

_________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь