Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Положення

Додаток  1 до рішення

Любашівської  селищної ради

 від 17.12.2020_ року № _27_

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління «Центр надання адміністративних і соціальних послуг» Любашівської селищної ради

1. Загальні положення

1.1 Положення про Управління «Центр надання адміністративних і соціальних послуг» Любашівської селищної ради (далі - Управління) встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Управління, порядок взаємодії адміністраторів із суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних і соціальних послуг.

1.2. Управління  є юридичною особою та виконавчим органом Любашівської селищної ради, в якому надаються соціальні послуги, адміністративні  послуги суб'єктам звернень шляхом взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.3.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Управління приймається Любашівською селищною радою (далі - Рада).

1.4. Управління є неприбутковою бюджетною установою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, має цивільну правоздатність і дієздатність, від свого імені набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України, має право укладати угоди, виступає позивачем і відповідачем у судах, несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно із чинним законодавством України.

1.5.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про попередження насильства в сім’ї» актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Управління підконтрольне і підзвітне Раді, підпорядковане її виконавчому комітету, селищному голові.

 

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Діяльність Управління здійснюється за принципами:

2.1.1. законності, соціальної справедливості, дотримання і захисту прав людини;

2.1.2. прозорості, відкритості та послідовності дій, індивідуальний підхід при наданні адміністративних і соціальних послуг;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних і соціальних послуг;

2.1.4. конфіденційності,  відповідальності за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг;

2.1.5. максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

2.2. Метою роботи Управління є надання якісних адміністративних і соціальних  послуг суб'єктам звернень.

2.3. Основними завданнями Управління є:

2.3.1. організація надання адміністративних і соціальних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

2.3.2. спрощення процедури отримання адміністративних і соціальних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.3.3. організація, планування та надання послуг до Державних стандартів.

 

III. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

3.1. У межах своєї компетенції Управління:

3.1.1. надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних і соціальних послуг;

3.1.2. приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративних і соціальних послуг, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання  послуг;

3.1.3. забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних  та соціальних послуг з метою надання даних  послуг у визначені строки;

3.1.4. здійснює контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних і соціальних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

3.1.5.удосконалює процедуру отримання адміністративних і соціальних послуг з метою покращення якості їх надання;

3.1.6. інформує керівництво  Ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних і соціальних послуг;

3.1.7. забезпечує комп'ютерний облік звернень суб'єктів звернень;

3.1.8. за дорученням селищного голови,  направляє звернення на розгляд виконавчих органів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ, відповідно до їх компетенції, про що інформує заявників;

3.1.9. отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на Управління;

3.1.10. інформує суб'єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;

3.1.11. готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи зі зверненнями суб'єктів звернень, інших документів, пов'язаних з Управлінням, здійснює контроль за їх виконанням;

3.1.12. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ в Управлінні та готує справи для передачі до архівного відділу;

3.1.13. вивчає досвід роботи у сфері надання послуг інших громад  України;

3.1.14. вносить пропозиції селищному голові, керуючому справами виконкому щодо вдосконалення роботи Управління;

3.2. Управління  має право:

3.2.1. безоплатно отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних і соціальних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

3.2.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної і соціальної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення);

3.2.3 вживати заходи для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб/сімей.

3.2.4 посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративних і соціальних послуг.

3.3 Перелік адміністративних і соціальних послуг, які надаються через Управління, визначається Радою та включає адміністративні  і соціальні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

IV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

4.1. Організаційне забезпечення Управління здійснює його керівник - начальник Управління «Центру надання адміністративних і соціальних послуг» Любашівської селищної ради, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Любашівського селищного голови за рекомендацією конкурсної комісії засновника або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

4.2. Начальник Управління:

4.2.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, законність прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності працівників;

4.2.2. координує діяльність відділів, установ, контролює якість та своєчасність виконання визначених функцій;

4.2.3. за  рекомендацією конкурсної комісії засновника або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, призначає керівників підпорядкованих установ, відділів;

4.2.4. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Управління;

 4.2.5. вносить пропозиції селищному голові щодо технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності Управління;

4.2.6. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва ради з питань забезпечення організації надання адміністративних і соціальних послуг Управління;

4.2.7.  вносить пропозиції селищному голові з питань заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, проведення навчань із працівниками;

4.2.8. через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб'єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (порядок надання документів дозвільного характеру, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних і соціальних послуг,  розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо;

4.2.9. бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом Ради;

4.3. На період відсутності начальника Управління виконання його обов'язків покладається на його заступника.

4.4. При наявності вакантної посади начальника Управління заступник  виконує обов`язки начальника Управління в повному обсязі, в тому числі й кадрові призначення, враховуючи об`єктивні потреби установи,відділу, відділення, структурного підрозділу, для безперервності здійснення виконанняпевних важливих функцій.

4.5. До складу Управління входять:

 - відділ державної реєстрації;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ з питань соціальної політики;

- комунальнаустанова«Об’єднаний трудовий архів» Любашівської селищної ради;

- комунальнаустанова «Центр соціальних служб»Любашівськоїселищної ради;

- комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради.

4.5. Кожен з відділів мають власні Положення та Посадові інструкції, які затверджуються керівником Управління.

4.6. Штатний розпис та кошторис на утримання Управління затверджує  Любашівський селищний голова.

4.7. Установи та відділи Управління очолюються керівниками, які призначаються на посаду відповідно до цього Положення та діючого законодавства.

4.8. Майно Управління використовується на правах оперативного управління та у відповідності до чинного законодавства.

4.9. Управління має печатку із зображенням Державного гербу України та його власною назвою, штамп. Коротка назва Управління – ЦНАСПЛюбашівської селищної ради.

 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1.  Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

 

Секретар селищної ради                                                                    Л.М. Мокряк

 

 

 

Додаток  2 до рішення

Любашівської  селищної ради    

від 17.12.2020_ року № _27_

 

 Склад

Управління «Центр надання адміністративних і соціальних послуг»   

Любашівської селищної ради

 

- відділ державної реєстрації;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ з питань соціальної політики;

- комунальнаустанова«Об’єднаний трудовий архів» Любашівської селищної ради;

- комунальна  установа «Центр соціальних служб» Любашівської селищної ради;

- комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                                    Л.М. Мокряк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь