Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Аналіз регуляторного впливу на проєкт рішення селищної ради «Про затвердження Регламенту Управління «Центру надання адміністративних і соціальних послуг» Любашівської селищної ради».

Дата: 18.01.2021 11:12
Кількість переглядів: 519

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та                                        з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту рішення селищної  ради «Про затвердження Регламенту Управління «Центру надання адміністративних і соціальних послуг» Любашівської селищної ради»

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати  

Опис проблеми:

           Створення Управління «Центру надання адміністративних і соціальних послуг» Любашівської селищної ради» (далі – Управління) має на меті забезпечити дотримання та реалізацію принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних і соціальних  послуг через адміністраторів/спеціалістів Управління шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних і соціальних послуг та суб’єктами звернень. Функціонування Упрвління має надати можливість отримувати адміністративні і соціальні  послуги в одному приміщенні та за чіткою процедурою, що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати мешканців селищної громади та суб’єктів господарювання, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних і соціальних послуг.

Адже на цей час, за умови відсутності затвердженого порядку взаємодії між учасниками процесу надання адміністративних і соціальних послуг суб’єкти звернення вимушені звертатися до суб’єктів надання адміністративних і соціальних послуг безпосередньо, які розміщуються в різних  приміщеннях та працюють за власними графіками прийому відвідувачів.

          Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 558 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» органам місцевого самоврядування у своїй діяльності рекомендовано керуватися Примірним регламентом з питань забезпечення функціонування таких Центрів. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України   від 22 вересня 2016 року № 652 були внесені суттєві зміни до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, зокрема з’явилися норми, якими передбачено можливість для представників суб’єктів надання адміністративних і соціальних послуг брати участь у роботі Управління в частині надання консультацій суб’єктам звернень. Також більш детально регламентовано порядок надання консультацій суб’єктам звернень та прийому від них документів працівниками Управління, встановлено екстериторіальність в отриманні адміністративних і соціальних послуг через Управління, запроваджено процедуру подачі заяви на отримання адміністративних і соціальних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку тощо.

       Враховуючи законодавчу норму, а саме статтю 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 17.12.2020 року Радою прийняте рішення про затвердження положення про Управління, тож, є потреба  в затвердженні документів, регламентуючих роботу Управління, постає нагальна необхідність щодо розробки та подальшого прийняття Регламенту Управління відповідно до вимог чинного законодавства України.

        За допомогою введення в дію рішення селищної  ради «Про затвердження Регламенту Управлння «Центр надання адміністративних і соціальних  послуг» Любашіської селищної ради передбачається виконання вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів Управління, суб’єктів надання адміністративних/соціальних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних/соціальних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи Упрвління.

        Для вирішення окресленої проблеми неможливо використовувати ринкові механізми, тому передбачається застосування засобів державного регулювання, зокрема це питання відноситься до компетенції селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

II. Цілі державного регулювання

 • Метою прийняття даного регуляторного акта є вирішення проблеми, про яку йшлося у попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.
 • Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:
 • приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України основних засад організації діяльності Управління, з віддаленими місцями для роботи адміністраторів/спеціалістів Управління ;
 • реалізація державної політики у сфері надання адміністративних і соціальних  послуг;
 • створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями, якісного сервісу з надання адміністративних/соціальних послуг за принципами «організаційної єдності» та «єдиного вікна», а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;
 • забезпечення в Управлінні прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних/соціальних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;
 • запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;
 • виключення корупційної складової при наданні адміністративних/соціальних  послуг;
 • встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами/спеціалістами Центру та суб’єктами надання адміністративних/соцільних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних/соціальних послуг;
 • здійснення контролю за наданням адміністративних/соціальних послуг у межах повноважень Управління.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття Регламенту Управління призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли Управління працює за документами, що містять ознаки правової колізії. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів Управління, так і суб’єктів надання адміністративних/соціальних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних /соціальних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності Управління, що буде суперечити положенням законів України «Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”»(із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

Прийняття проекту рішення Любашівської селищної ради «Про затвердження Регламенту Управління «Центр надання адміністративнихі соціальних  послуг» Любашівської селищної ради» дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу Управління, і, власне, процесу надання адміністративних/ соціальних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування Управління як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання. Запропонований проєкт побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

 

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

           

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

- впорядкування організації роботи адміністраторів Управління, їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних/соціальних послуг та суб’єктами звернень відповідно до вимог чинного законодавства;

- організаційне забезпечення надання адміністративних/соціальних послуг суб’єктами надання таких послуг;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних/соціальних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних/соціальних послуг у випадках, передбачених лише законами.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проєкту рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження не суперечить чинному законодавству.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

 

Сфера дії

 

 

Витрати

 

Вигоди

Органи місцевого самоврядування  та органи державної влади

немає

 

 • мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних/соціальних послуг;
 • мінімізація черг суб’єктів звернень;
 • встановлення чіткого порядку взаємодії між адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних/соціальних послуг;
 • оперативність вирішення питань, пов’я-заних з наданням адміністративних/соціальних  послуг;
 • виконання вимог діючого законодавства

 

Суб’єкти господарської діяльності

немає

 • доступність та зручність;
 • зрозумілість процедур надання адмініст-ративних/соціальних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між  адміністраторами, - та суб’єктами надання адміністративних/соціальних послуг;
 • мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адмініст-ративної/соціальної послуги;
 • контроль адміністраторів за термінами надання адміністративних/соціальних послуг;
 • отримання у приміщенні Управління професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних/соціальних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • зменшення термінів надання адміністра-тивних/соціальних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних/соціальних послуг, в тому числі розміщеної на веб-сайті  Управління.

 

Громадяни

немає

 • доступність та зручність (місце розташування, транспортне сполучення, режим роботи Центру);
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • мінімізація кількості відвідувань Управління для отримання результату надання адміністративної/соціальної послуги;
 • отримання у приміщенні Управління професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних/соціальних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • зрозумілість процедур надання адміністративних/соціальтних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між  адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних/соціальних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних/соціальних послуг, в тому числі розміщеної на  веб-сайті Управління.

 

 

Для суб’єктів звернення за одержанням адміністративних/соціальних послуг вигодою також буде уникнення випадків щодо:

 • вимагання суб’єктами надання адміністративних/соціальних послуг отримання адміністративних/соціальних послуг, не передбачених законами;
 • понесення додаткових витрат під час одержання адміністративних/соціальних послуг.

 

7. Термін дії акта

 

Пропонується безстроковий термін дії регуляторного акту. При змінах у  чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни.

 

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта визначатиметься за такими показниками:

 

 • статистичні показники:
 • кількість звернень до Управління;
 • кількість наданих адміністративних/соціальних послуг;
 • кількість наданих консультацій суб’єктам звернень;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.
 • соціологічні показники:

-     кількість звернень відвідувачів для отримання адміністративних/соціальних послуг (однієї особи для вирішення свого питання);

-        рівень поінформованості відвідувачів про роботу Управління;

-        розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами звернень під час отримання адміністративних/соціальних послуг;

-     час прийому населення для надання адміністративних послуг в Управління;

-         оцінка умов для відвідувачів у приміщенні Управління.

            Дія регуляторного акта поширюється на юридичних та фізичних осіб, які є суб’єктами звернень щодо отримання адміністративних/соціальних послуг. Також його дія поширюється на органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, які є суб’єктами надання адміністративних/соціальних послуг.

            Даний регуляторний акт не впливає на розмір надходжень до місцевого бюджету.

Рівень поінформованості громадськості з основними положеннями проєкту регуляторного акту – достатній, оскільки зазначений проект розміщений на офіційному веб-сайті Любашівської  ради (lubashivska-gromada.gov.ua).

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Управлінням «Центр надання адміністративних і соціальних послуг» Любашівської селищної  ради  —до набрання чинності цим рішенням, повторне — через один рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, періодичне — раз на три роки  починаючи з повторного відстеження.

Результати відстеження після їх здійснення будуть оприлюднені в засобах масової інформації та/або на офіційному веб – сайті Любашівської селищної ради  в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

В.о.начальника Управління

«Центр надання адміністративних

і соціальних послуг»

Любашівської селищної ради                                                      І.В. Заміхановська

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь