A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ Любашівської селищної ради

Дата: 30.06.2021 13:05
Кількість переглядів: 523

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Виконавчого комітету

                                                                                                  Любашівської селищної ради

                                                                                                      №         від

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Любашівської селищної ради

 

1. Загальна частина

1.1. Бюджетний регламент Любашівської селищної ради (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету громади (включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Любашівською селищною радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду, залучення громадськості до обговорення рішень, які стосуються бюджету громади, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу та забезпечення прозорості та публічності бюджетного процесу на всіх його стадіях.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україніи, «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

 1. Складання прогнозу бюджету селищної ради

2.1. Формування прогнозу бюджету селищної ради здійснюється з дотриманням порядку складання такого документу, визначеного статтями 75 та 751, абзацом другим підпункту 2 пункту 49 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

2.2. План заходів щодо складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складати та затверджувати розпорядженням селищного голови щорічно до 15 травня відповідно до додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні». У планах заходів обов’язково визначати:

 • заходи з підготовки матеріалів для складання прогнозу Любашівської ТГ;
 • конкретні терміни подання матеріалів;
 • відповідальних за підготовку матеріалів;
 • інші питання з координації діяльності учасників бюджетного процесу під час складання прогнозу бюджету ТГ на наступні за плановим два бюджетні періоди.
  1. Для оперативного вирішення питань, пов’язаних із складанням прогнозу бюджету ТГ може створюватись робоча група з підготовки прогнозу бюджету ТГ, склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.
  2. Фінансове управління розробляє та у визначені терміни доводить до головних розпорядника бюджетних коштів Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету ТГ та граничні показники видатків бюджету ТГ на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання прогнозу бюджету ТГ на наступні за плановим два бюджетні періоди.
  3. Головні розпорядник бюджетних коштів організовують розроблення пропозицій до прогнозу бюджету ТГ на наступні за плановим два бюджетні періоди. Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує своєчасність, достовірність поданих пропозицій до прогнозу бюджету ТГ, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу  бюджету ТГ.
  4. Фінансове управління здійснює аналіз пропозицій до прогнозу бюджету ТГ на наступні за плановим два бюджетні періоди на відповідність граничним показникам видатків бюджету ТГ і вимогам Інструкції. На основі аналізу приймає рішення про включення пропозицій до прогнозу бюджету ТГ на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

 1. Складання проекту бюджету Любашівської ТГ
  1. Формування проекту бюджету територіальної громади здійснюється з дотриманням порядку складання такого документу, визначеного статтею 75 та абзацом другим підпункту 2 пункту 49 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
  2. План заходів щодо складання проекту бюджету територіальної громади на плановий рік складається фінансовим управлінням та затверджується виконавчим комітетом Любашівської селищної ради щорічно до 01 вересня відповідно до додатку 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні». У планах заходів обов’язково визначати:
 • заходи з підготовки матеріалів для складання проекту бюджету ТГ;
 • конкретні терміни подання матеріалів;
 • відповідальних за підготовку матеріалів;

-  інші питання з координації діяльності учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету ТГ на відповідний плановий рік.

3.3. Для оперативного вирішення питань, пов’язаних із складанням проекту бюджету ТГ створена робоча група з підготовки проекту бюджету ТГ, склад якої затверджується виконавчим комітетом Любашівської селищної ради.

3.4. Фінансове управління розробляє та у визначені терміни доводить до головного розпорядника бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

3.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів у встановлений термін з опрацюванням запитів, звернень, клопотань, пропозицій щодо виділення коштів з бюджету ТГ з врахуванням їх доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо) та можливості  реалізації за рахунок коштів бюджету ТГ (виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету ТГ та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень селищного бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

3.6. Фінансове управління,  на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету ТГ проводить аналіз бюджетних запитів з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі аналізу приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету ТГ.

3.7. Проект рішення про бюджет ТГ на плановий бюджетний період та прогноз бюджету ТГ на наступні за плановим два бюджетні періоди складається відповідно до вимог, визначених статтею 76 та абзацом третім підпункту 2 пункту 49 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Проект рішення про бюджет ТГ розробляти відповідно до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказам Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 р. № 668.

Після отримання від Міністерства фінансів України показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні, фінансове управління, у разі необхідності, готує пропозиції до проекту рішення про бюджет ТГ.

3.8. Основними вимогами до проекту бюджету ТГ є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків;

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв медикаментів та продуктів харчування;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

3.9. Показники, які наводяться у проекті рішення наводити у національній валюті у гривнях без копійок.

 

 

 1. Розгляд проекту рішення про бюджет ТГ селищною радою

 

  1. Підготовлений проєкт рішення про бюджет ТГ з додатками на плановий бюджетний період та прогноз бюджету ТГ на наступні за плановим два бюджетні періоди  з відповідними матеріалами, передбаченими статтею 76 Бюджетного кодексу України подається виконавчому комітету Любашівської селищної ради на схвалення.
  2. Разом з проєктом рішення про бюджет ТГ подаються:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету ТГ;

б) оцінку доходів бюджету ТГ з урахуванням втрат доходів бюджету ТГ внаслідок наданих Любашівської селищної ради податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет ТГ, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

2) показники витрат бюджету ТГ, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проектів;

4) інформацію про хід виконання бюджету ТГ у поточному бюджетному періоді.

4.3. Схвалений проєкт рішення про бюджет ТГ з додатками на плановий бюджетний період направляється виконавчим комітетом Любашівської селищної ради на розгляд сесії селищної ради.

  1. Проєктом рішення про бюджет ТГ визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету ТГ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету ТГ;

3) доходи бюджету ТГ за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету ТГ за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів бюджету ТГ;

8) перелік захищених видатків бюджету ТГ;

9) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету ТГ.

4.5. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проєкт рішення про бюджет ТГ з додатками, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Любашівської територіальної громади.

4.6. Заходи щодо розгляду проекту рішення про бюджет ТГ з термінами виконання та відповідальними виконавцями визначаються у плані заходів щодо складання проекту бюджету ТГ на плановий рік, що складається та затверджується розпорядженням сільського голови щорічно до 01 вересня відповідно до додатку 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

 1. Затвердження рішення про бюджет ТГ
  1. Селищна рада затверджує рішення про бюджет ТГ відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України.
  2. Бюджет ТГ затверджується рішенням Любашівської селищної ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Любашівська селищна рада при затвердженні бюджету ТГ враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий термін з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Любашівська селищна рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

  1. Селищна рада при затвердженні бюджету ТГ враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  2. Заходи щодо затвердження рішення про бюджет ТГ з термінами виконання та відповідальними виконавцями визначаються у плані заходів щодо складання проекту бюджету ТГ на плановий рік, що складається та затверджується розпорядженням сільського голови щорічно до 01 вересня відповідно до додатку 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».
 1. Організація виконання бюджету ТГ
  1. Виконання бюджету ТГ за доходами, видатками та кредитуванням регулюється нормами Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 та іншого бюджетного законодавства.
  2. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України Виконавчий комітет Любашівської селищної ради забезпечує виконання бюджету ТГ.
  3. Фінансове управління здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету ТГ, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
  4. Казначейське обслуговування бюджету ТГ здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.
  5. Бюджет ТГ виконується за розписом, який затверджується селищним головою. До затвердження розпису бюджету ТГ селищним головою затверджується тимчасовий розпис бюджету ТГ на відповідний період. Селищний голова протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету ТГ встановленим бюджетним призначенням.
  6. Фінансове управління контролює надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету ТГ за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету ТГ.
  7. Виконання бюджету ТГ за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.
  8. Органи Казначейства України здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень головних розпорядників Любашівської селищної ради, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками бюджету ТГ.
  9. План заходів щодо організації виконання бюджету ТГ на плановий рік складати та затверджувати рішенням виконавчого комітету Любашівської селищної ради щорічно до 01 травня відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».
  10. Особливості виконання бюджету ТГ у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про  бюджет ТГ, виконавчий комітет Любашівської селищної ради має право здійснювати витрати бюджету ТГ лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет ТГ на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет ТГ на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Любашівської селищної ради та поданому на розгляд Любашівській селищній раді. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету ТГ сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет ТГ на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків  бюджету ТГ).

До прийняття рішення про бюджет ТГ на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету ТГ та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет ТГ при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету ТГ застосовуються норми статті 79 Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Бюджет ТГ виконується за тимчасовим розписом на відповідний період.

6.11. Ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету ТГ та порядок закриття рахунків бюджету ТГ після закінчення бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і 57 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Внесення змін до рішення про бюджет ТГ
  1. Внесення змін до рішення селищної ради про бюджет ТГ проводиться з врахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України.

Зміни до рішення про бюджет ТГ можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету ТГ (на підставі офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету ТГ визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового управління за умови перевищення доходів загального фонду бюджету ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету ТГ на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету ТГ визнається на підставі офіційного висновку фінансового управління за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету ТГ, врахованих у розписі бюджету ТГ на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету ТГ (на підставі офіційного висновку фінансового управління  про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету ТГ);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

7.2. Рішення про внесення змін до рішення про бюджет ТГ приймається Любашівською селищною радою.

Проекти таких рішень готує фінансове управління Любашівської селищної ради, погоджує постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

7.3. Заходи щодо внесення змін до рішення про бюджет ТГ з термінами виконання та відповідальними виконавцями визначаються у плані заходів щодо організації виконання бюджету ТГ на плановий рік, що складається та затверджується рішенням виконавчого комітету Любашівської селищної ради до 01 вересня відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

 1. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету ТГ
  1. Звітність про виконання бюджету ТГ визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.
  2. Територіальний орган Казначейства України складає та подає фінансовому управління Любашівської селищної ради звітність про виконання бюджету ТГ за встановленими формами.
  3. Фінансове управління формує відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України, а саме про:

1) про фактичні надходження податків і зборів та інших доходів бюджету;

2) про податковий борг;

3) про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах;

4) про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість; та

5) про суми списаного податкового боргу - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

6) про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;

7) про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року.

8.4. Квартальний та річний звіти про виконання бюджету ТГ фінансовим управлінням подаються до Департаменту фінансів.

8.5. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету ТГ за відповідний рік складати та затверджувати рішенням виконкому Любашівської селищної ради щорічно до 01 вересня відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

 1. Забезпечення доступності інформації про бюджет ТГ
  1. Інформація про бюджету ТГ, у тому числі  квартальні та річний звіти про виконання бюджету ТГ підлягають оприлюдненню офіційному сайті Любашівської територіальної громади.

Інформація про виконання бюджету ТГ має містити показники бюджету ТГ за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів бюджету ТГ) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

9.2. Головні розпорядники коштів бюджету ТГ розміщує  бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднює їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання Любашівській селищній раді проекту рішення про бюджет ТГ.

9.3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікує оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головний розпорядник бюджетних коштів оприлюднює шляхом розміщення на офіційному сайті Любашівської територіальної громади:

- паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

- звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів – один раз на півріччя (рік) до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;

- результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

https://rada.info/upload/users_files/04380040/06133d8947d62568c10fee8b2b4dc951.doc

 

 

    

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь