A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

ІНСТРУКЦІЯ щодо складання прогнозу місцевого бюджету

Дата: 30.06.2021 13:07
Кількість переглядів: 388

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фінансовго управління Любашівської селищної ради
___ ______
______ 2021 року № _____

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання прогнозу місцевого бюджету

 

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до абзацу другого частини першої  статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс).

2. Ця інструкція регламентує основні положення про складання, розрахунок орієнтовних граничних показників фінорганом, розрахунок видатків та надання кредитів на середньостроковий період і розподіл орієнтовних граничних показників головними розпорядниками коштів місцевого бюджету, порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення форм бюджетної пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, порядок розгляду та аналізу бюджетних пропозицій, правила оформлення прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатків до неї.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

місцевий фінансовий орган – установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції із складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету (далі – фінансове управління). Для цілей цієї Інструкції орган виконавчої влади з питань фінансів віднесено до фінансового управління;

прогноз місцевого бюджету – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період, який включає плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У цій Інструкції інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах,  що регламентують бюджетний процес.

4. Прогноз місцевого бюджету складається  з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до організаційно-методологічних засад та особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Мінфіном.

5. Прогноз місцевого бюджету та документи, які використовуються під час його складання:

подаються в паперовому та електронному вигляді;

складаються та подаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи починаючи з 2021 року.

6. У прогнозі місцевого бюджету та документах, які використовуються під час його складання, зазначаються дані:

за попередній бюджетний період – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Державної казначейської служби України (далі – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період – показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення про місцевий бюджет станом на 01 червня року, що передує плановому, та змін у структурі бюджетних програм) (далі – бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період – розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди, які враховуються під час складання бюджетних запитів (далі – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період).

7. Усі вартісні показники прогнозу місцевого бюджету та документів, які використовуються під час його складання, у національній валюті наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа.

8. У прогнозі місцевого бюджету та документах, які використовуються під час його складання, код та найменування:

місцевого бюджету зазначаються відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України (далі – код бюджету);

показників доходів місцевого бюджету зазначаються відповідно до Класифікації доходів бюджету, затвердженої Міністерством фінансів України;

показників фінансування місцевого бюджету зазначаються відповідно до Класифікації фінансування бюджету, затвердженої Міністерством фінансів України;

показників місцевого боргу зазначаються відповідно до Класифікації боргу, затвердженої Міністерством фінансів України;

показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету зазначаються відповідно до Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої Міністерством фінансів України;

головного розпорядника коштів зазначаються згідно з Типовою відомчою класифікацією місцевого бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України, та  установчими документами.

 

IІ. Основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

1. Прогноз місцевого бюджету формується щороку.

2. Процес формування прогнозу місцевого бюджету здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до Орієнтовного плану заходів із забезпечення складання прогнозу місцевого бюджету та проєкту рішення по місцевий бюджет, затвердженого фінорганом у встановленому законодавством порядку (далі – орієнтовний план).

3. Прогноз місцевого бюджету складається у такій послідовності:

 1. Фінансове управління спільно з органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету на середньостроковий період у терміни, визначені в орієнтовному плані, але не пізніше 15 липня року, що передує плановому;
 2. Фінансове управління визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та загальних орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету і надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період (далі – загальні орієнтовні граничні показники), розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період (далі – орієнтовні граничні показники) у терміни,  визначені в орієнтовному плані, але не пізніше 15 липня року, що передує плановому;
 3. головні розпорядники коштів місцевого бюджету (далі – головні розпорядники) відповідно до доведених фінансовим управлінням інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників організовують та забезпечують складання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету у такому порядку:

доводять до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів орієнтовні граничні показники у триденний строк після їх отримання;

складають пропозиції до прогнозу місцевого бюджету та подають їх фіноргану у встановлені ним терміни та порядку, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

 1. розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів на основі доведених головними розпорядниками орієнтовних граничних показників забезпечують складання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та подають їх головному розпоряднику коштів у встановлений ним термін;
 2.  фінансове управління здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведених інструкцій, за результатами якого за рішенням керівника фінансового управління подані пропозиції включаються до прогнозу місцевого бюджету;
 3. сформований прогноз місцевого бюджету фінансове управління подає Виконавчому комітету Любашівської селищної ради у терміни, визначені в орієнтовному плані, але  не пізніше 15 серпня року, що передує плановому.

4. Виконавчий комітет Любашівської селищної ради забезпечуює:

розгляд поданого фінансовим управлінням прогнозу місцевого бюджету в терміни та порядку, встановлені цим органом;

схвалення прогнозу місцевого бюджету до 01 вересня року, що передує плановому, у встановленому законодавством порядку;

подання у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету  разом із фінансово-економічним обґрунтуванням Любашівської селищної ради.

Із дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

5. Прогноз місцевого бюджету у триденний строк після його подання до Любашівської селищної ради фінансове управління подає до Міністерства фінансів України для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період згідно з вимогами, визначеними Міністерством фінансів України.

 

ІІІ.  Розрахунок орієнтовних граничних показників фінорганом

1. Фінансове управління розраховує загальні орієнтовні граничні показники та орієнтовні граничні показники головним розпорядникам на кожен рік середньострокового періоду на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та прогнозних показників економічного та соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період, аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах та з урахуванням:

цілей та пріоритетів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку;

інформації та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди пронозу місцевого  бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

прогнозних обсягів доходів;

прогнозних обсягів повернення кредитів до бюджету;

обсягів фінансування місцевого бюджету;

розмірів прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівників І тарифного розряду;

цін / тарифів на комунальні послуги;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи висновки органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати) та необхідності оптимізації видатків та надання кредитів головного розпорядника;

рішень органів місцевого самоврядування щодо надання міжбюджетних трансфертів.

2. У межах загальних орієнтовних граничних показників визначаються орієнтовні граничні показники головним розпорядникам, а також обсяги:

резервного фонду на середньостроковий період;

міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам на середньостроковий період.

3. Орієнтовні граничні показники доводяться за загальним фондом  місцевого бюджету загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду із зазначеннями окремо обсягів:

видатків, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

надання кредитів;

резервного фонду.

4. Фінансове управління доводить орієнтовні граничні показники до головного розпорядника за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

5. Головні розпорядники доводять орієнтовні граничні показники до розпорядників нижчого рівня/одержувачів бюджетних коштів загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

6. Фінансове управління за потреби проводить наради з головними розпорядниками для обговорення основних підходів та показників на середньостроковий період з метою узгодження обсягів коштів, необхідних для досягнення цілей державної політики, з реальними можливостями ресурсної частини місцевого бюджету.

 

ІV. Розрахунок видатків та надання кредитів на середньостроковий період і розподіл орієнтовних граничних показників головними розпорядниками коштів місцевого бюджету

1. Головні розпорядники здійснюють розподіл доведених фінансовим управлінням орієнтовних граничних показників за бюджетними програмами, реалізацію яких спрямовано на досягнення цілей державної політики та показників досягнення цілей, з урахуванням пріоритетності заходів, передбачених планами діяльності на середньостроковий період головних розпорядників.

2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на середньостроковий період здійснюється за кожною бюджетною програмою за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету як за загальним, так і за спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

3. Обсяги видатків та надання кредитів розраховуються з урахуванням кількісних та вартісних факторів.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність учнів, студентів, вихованців, осіб з інвалідністю, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни/тарифи на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку фінансове управління доводить головним розпорядникам, решту визначає головний розпорядник самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджує відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на середньостроковий період здійснюється з урахуванням, зокрема:

інформації та показників, врахованих під час підготовки прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, та рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період;

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері діяльності, у тому числі надання публічних послуг;

зобовязань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи висновки органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати);

результатів ґендерного аналізу бюджетних програм;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у середньостроковому періоді;

цін/тарифів на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати для виконання бюджетної програми.

5. У разі якщо за результатами розрахунків обсяг коштів за загальним фондом, необхідний для виконання заходів, передбачених бюджетною програмою для досягнення цілей державної політики, перевищує доведений орієнтовний граничний показник за загальним фондом, сума додаткових видатків або надання кредитів включається в окрему форму пропозиції до прогнозу місцевого бюджету.

6. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначає головний розпорядник відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду, та з урахуванням вимог інструкцій, які щороку доводить фінансове управління.

7. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, з урахуванням фактичного виконання надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах, а також очікуваного виконання у поточному бюджетному періоді.

 

V. Порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних пропозицій до прогнозу місцевих бюджетів

1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання бюджетної пропозиції і подає її до фінансового управління за формами:

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ на 20__ – 20__ роки загальна (Форма БП-1) (додаток 3);

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма           БП-2) (додаток 4);

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ на 20__ – 20__ роки додаткова                (Форма БП-3) (додаток 5).

2. Форми бюджетної пропозиції заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма-3.

3. Джерелами інформації для заповнення форм бюджетної пропозиції є:

річний звіт про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету (далі – цілі державної політики), з показниками їх досягнення (далі – показники досягнення цілей) за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис місцевого бюджету на поточний бюджетний період (без урахування внесених змін, крім змін пов’язаних із внесенням змін до рішення про місцевий бюджет станом на 01 червня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

план діяльності на середньостроковий період головного розпорядника.

4. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам відповідної класифікації з урахуванням внесених змін.

5. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у бюджетній пропозицій на середньостроковий період згідно з Типовою програмною програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.

6. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена, зазначаються окремим рядком.

7. Для заповнення форм бюджетної пропозиції в частині планових показників на середньостроковий період використовуються показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі – видатки та надання кредитів), розраховані головним розпорядником відповідно до положень розділу ІІІ цієї Інструкції.

8. Бюджетна пропозиція складається на середньостроковий період відповідно до орієнтовних граничних показників, вимог цієї Інструкції та інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, які щороку фінансове управління доводить до головних розпорядників.

9. Разом з бюджетною пропозицією головний розпорядник подає потрібні для здійснення фінансовому аналізу бюджетної пропозиції підтвердні документи та матеріали, а також детальну інформацію за формами, які за потреби щороку фінансове управління доводить до головних розпорядників.

VІ. Порядок заповнення Форми БП-1

6.1. Форма БП-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики в межах бюджетних програм за рахунок коштів загального та спеціального фондів.

6.2. У Форму БП-1 включаються цілі державної політики та показники досягнення цілей, а також розподіл орієнтовних граничних показників за бюджетними програмами.

Інформація, що наводиться у Формі БП-1, має повною мірою характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та/або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

4. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики, а також показники досягнення цілей:

у графі 4 – фактичні за результатами попереднього бюджетного періоду;

у графі 5 – планові на поточний бюджетний період (визначені головним розпорядником з урахуванням показників, визначених на відповідний бюджетний період прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, бюджетних запитах, паспортах бюджетних програм на поточний бюджетний період, планах діяльності на середньостроковий період);

у графах 4 – 6 – планові на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, цілям, визначеним іншими стратегічними та програмними документами, актами законодавства, планами діяльності на середньостроковий період головних розпорядників;

спрямовуватись на досягнення певного результату;

оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники досягнення цілі.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей виконавчих органів місцевих рад мають характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей головні розпорядники можуть використовувати практичний досвід інших країн щодо визначення показників, які характеризують результати реалізації державної політики у відповідних сферах діяльності, що забезпечить можливість їх порівняння із показниками інших країн.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої.

5. У пункті 3 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (____ рік2) – бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

6. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та має дорівнювати сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

 

VІІ. Порядок заповнення Форми БП-2

 1. Форма БП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою.
 2. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 3. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 4. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
 5. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми БП-1.

 1. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в орієнтовних граничних показниках.

Доходи та фінансування спеціального фонду наводяться за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

Повернення кредитів до спеціального фонду наводяться за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету;

 1. У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 автоматично проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 пункту 3 Форми БП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень.

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2. Під час заповнення цього підпункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Кодексу.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми (рядок «УСЬОГО») у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 1. У підпункті 5.2 наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на середньостроковий період;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кредити (позики), що залучаються місцевим бюджетом від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проєктів, та повернення кредитів до місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період.

 1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 зазначаються відповідно код Економічної класифікації видатків та код Класифікації кредитування бюджету та найменування головного розпорядника;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (____ рік1) зазначаються видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1 та 6.2 (____ рік2) бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпункту 6.1 та графах 5 – 7 підпункту 6.2 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Показники у рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.1 та рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 пункту 3 Форми БП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 5.1 пункту 5 Форми БП-2.

Показники у рядку «спеціальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.1 та рядку «спеціальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у рядку «спеціальний фонд» у графах 6 – 10 пункту 3 Форми БП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «спеціальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 5.1 пункту 5 Форми БП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

 1.  У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (____ рік1) видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Показники у рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 пункту 7 мають дорівнювати показникам у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 пункту 3 Форми БП-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 5.1 пункту 5 Форми БП-2, а також показникам у рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.1 або рядку «загальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.2 пункту 6 Форми БП-2.

Показники у рядку «спеціальний фонд» у графах 3 – 7 пункту 7 мають дорівнювати показникам у рядку «спеціальний фонд» у графах 6 – 10 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «спеціальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 5.1 пункту 5 Форми БП-2, а також показникам у рядку «спеціальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.1 або рядку «спеціальний фонд» у графах 3 – 7 підпункту 6.2 пункту 6 Форми БП-2.

 1.  У пункті 8 наводиться структура видатків на оплату праці за видами виплат:

у графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до додатка 6;

у графі 3 (____ рік1) видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) бюджетні асигнування на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

В останньому рядку пункту 8 додатково наводяться видатки спеціального фонду на оплату праці штатних одиниць, що враховані також у загальному фонді.

 1.  У пункті 9 наводиться чисельність працівників бюджетних установах в розрізі категорій працівників:

у графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до категорії працівників, зайнятих у бюджетній сфері та наведених у додатку 7 до цієї Інструкції;

у графах 3, 5 кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графі 4 кількість фактично зайнятих штатних одиниць у звітному бюджетному періоді;

у графах 6 – 8 чисельність працівників бюджетних установ у середньостроковому бюджетному періоді.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих штатних одиниць, яким здійснюються виплати за рахунок видатків загального фонду та/або спеціального фонду, наводиться окремо за фондами. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і за загальним, і за спеціальним фондами, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці, що враховані у загальному фонді», у
графах 3
8.

Показники чисельності мають узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпункті 6.1 та пункті 7.

 1.  У пункті 10 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 10.1 наводяться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших місцевих бюджетів, у пункті 10.2 – обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим місцевим бюджетам, окремо за загальним та спеціальним фондах:

у графі 1 пункту 10.1 код доходу бюджету;

у графі 1 пункту 10.2 код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 2 – найменування міжбюджетного трансферту;

у графі 3 код бюджету, з якого отримується/надається міжбюджетний трансферт;

у графі 4 пункту 10.1 найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту згідно з довідником місцевих бюджетів;

у графі 4 пункту 10.2 найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту згідно з довідником місцевих бюджетів;

у графі 5 (____ рік1) видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (____ рік2) бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 7 – 9 (____ рік3) розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів (рядок «загальний фонд») у графах 5 – 9 має дорівнювати показниками трансферам до загального фонду (рядок «УСЬОГО за розділом І»).

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів (рядок «спеціальний фонд») у графах 5 – 9 має дорівнювати показниками трансферам до спеціального фонду (рядок «УСЬОГО за розділом ІІ»).

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів (рядок «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:») у графах 5 – 9 розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «УСЬОГО за
розділом І
») та спеціального фонду (рядок «УСЬОГО за розділом ІІ»).

 1.  У пункті 11 наводяться місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми.

У пункті 11.1 наводяться обсяги видатків за місцевими/регіональними програмами, які виконуються в межах бюджетної програми, у пункті 11.2 наводяться обсяги кредитів за місцевими/регіональними програмами, які виконуються в межах бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та найменування місцевої/регіональної програми;

у графі 3 – період реалізації місцевої/регіональної програми;

у графі 4 – дата, затвердження місцевої / регіональної програми;

у графі 5 – номер документа, яким затверджено місцеву/регіональну програму;

у графі 6 (____ рік1) видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (____ рік2) бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (____ рік3) розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг видатків / надання кредитів за місцевими/регіональними програмами (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») у графах 6 – 10 має дорівнювати показникам видатків / надання кредитів за місцевими / регіональними програмами за загальним та спеціальним фондами.

 1.  У пункті 12 наводяться обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів, які виконуються в межах бюджетної програми, за загальними та спеціальними фондами:

у графах 1, 2 зазначаються коди відповідних  класифікацій;

у графі 3 – найменування інвестиційного проєкту; 

у графі 4 – загальний період реалізації проєкту, роки;

у графі 5 – загальна вартість проєкту;

у графі 6 (____ рік1) видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (____ рік2) бюджетні асигнування на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 9, 10 (____ рік3) розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період;

у графі 11 очікуваний рівень готовності проєкту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету (рядок «загальний фонд») у графах 6 – 10 має дорівнювати показникам капітальних вкладень місцевого бюджету за загальним фондом.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету (рядок «спеціальний фонд») у графах 6 – 10 має дорівнювати показникам капітальних вкладень місцевого бюджету за спеціальним фондом.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») у графах 6 –10 розраховується як сума інвестиційних проєктів та має дорівнювати показникам капітальних вкладень місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондами.

 

VІІІ. Порядок заповнення Форми БП-3

1. Форма БП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форми БП-3 заповнюється лише після заповнення Форми БП-1 і Форми БП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

2. Фінансове управління розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

5. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

6. У пункті 4 наводяться:

обсяги додаткових коштів загального фонду за бюджетними програмами у  розрізі економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету;

підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

7. У пункті 4 зазначаються:

у графах 1 – 4 – коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (____ рік1) обсяг коштів, врахований в орієнтованому граничному показнику;

у графах 6, 8, 10 (____ рік1) пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі кодами:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

8. У пункті 5 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти будуть враховані в орієнтовному граничному показнику.

9. У пункті 5 зазначаються:

у графах 1 – 3 – номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця вимірювання показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (____ рік1) – показники за орієнтованого граничного показника;

у графах 5, 7 та 9 (____ рік1) – показники з урахуванням додаткових коштів.

 

ІХ. Розгляд та аналіз бюджетних пропозицій

1. Розпорядник нижчого рівня та одержувач бюджетних коштів подають головному розпоряднику проєкт бюджетної пропозиції за усіма формами (Форма БП-1, Форма БП-2 , Форма БП-3).  

При цьому пункт 2 Форма БП-1, пункти 4, 10, 11, 12 Форми БП-2 та
пункт 5 Форми БП-3 не заповнюються.

2. Під час подання Форми БП-1 та Форми БП-2 бюджетної пропозиції фінансове управління як головний розпорядник зазначає також обсяг резервного фонду місцевого бюджету на середньостроковий період, визначений ним відповідно до вимог статті 24 Кодексу та врахований в орієнтовних граничних показниках, доведених фінансовому управлінню як головному розпоряднику.

При цьому у Формі БП-2 заповнюються лише пункти 1, 3, підпункти 5.1, 6.1.

3. У разі передбачення у бюджетних пропозиціях, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, фінансове управління у триденний строк з дня отримання бюджетних пропозицій має надіслати обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінансовим органам за формою згідно з додатком 8 до цієї Інструкції для врахування ними під час складання прогнозу місцевого бюджету.

4. Фінансове управління здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних пропозицій щодо відповідності орієнтовним граничним показникам дотримання доведених фінансовим управлінням фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог цієї Інструкції.

5. Фінансове управління вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників прогнозу місцевого бюджету (проводить наради, консультації, робочі зустрічі тощо).

6. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, фінансове управління доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену бюджетну пропозицію у терміни, визначені фінансовим управлінням, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.

7. За результатами аналізу бюджетних пропозицій керівник фінансового управління відповідно до норм, передбачених частиною четвертої статті 751 Кодексу, приймає рішення про включення бюджетних пропозицій головних розпорядників до прогнозу місцевого бюджету.

8. Інформація, що міститься в прогнозі місцевого бюджету, має відповідати інформації, що міститься у бюджетних пропозиціях головних розпорядників коштів.

 

Х. Правила оформлення прогнозу місцевого бюджету

1. Фінанасове управління складає прогноз місцевого бюджету згідно з Типовою формою прогнозу місцевого бюджету (додаток 9).

2. Прогноз містить текстову частину та додатки, які є невід’ємною складовою частиною прогнозу.

3. Текстова частина складається з дев’яти розділів, які містять положення, визначені частиною сьомою статті 751 Кодексу, що включають також показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про місцевий бюджет на планований бюджетний період.

4. Додатки заповнюються та додаються до прогнозу виключно за наявності інформації, яка міститься у цих додатках.

5. Нумерація пунктів та розділів текстової частини прогнозу місцевого бюджету, а також додатків до прогнозу місцевого бюджету здійснюється у хронологічній  послідовності.

6. У прогнозі та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники).

 

ХІ. Порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету

1. У розділі I «Загальна частина» зазначається загальна інформація щодо прогнозу місцевого бюджету як документа середньострокового бюджетного планування:

у пункті 1 відображається перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких сформовано прогноз місцевого бюджету та його відповідність цілям та пріоритетам, визначеним у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;

у пункті 2 – мета прогнозу місцевого бюджету, яка має забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики, взаємозв’язок між стратегічними цілями розвитку держави і відповідної адміністративно-територіальної одиниці та можливістю бюджету такої адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковій періоді;

у пункті 3 – основні завдання бюджетної політики відповідної території на середньостроковий період:

у пункті 4 – цілі та очікувані результати, яких планується досягти у середньостроковій перспективі в рамках виконання завдань бюджетної політики;

у пункті 5 – ризики невиконання прогнозних показників та заходів з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету;

у пункті 6 – інші положення та показники.

2. У розділі IІ прогнозу «Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку» зазначається інформація щодо стану економічного та соціального розвитку відповідної території та показників, які враховані під час пророблення прогнозу:

у пункті 1 – відображається інформація щодо стану соціально-економічного розвитку відповідної території у поточному році та очікуваних результатів їх досягнення до кінця поточного року;

у пункті 2 – цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку відповідної території на середньостроковий період;

у пункті 3 у табличні формі відображається інформація щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території, відповідно до яких сформовано прогноз місцевого бюджету, та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу.

Фінансове управління визначає перелік показників, які відображаються у цьому пункті, що має розкривати інформацію про сукупність усіх показників, які використано під час підготовки показників прогнозу.

3. У розділі ІІІ «Загальні показники місцевого бюджету» зазначається узагальнена інформація стосовно показників місцевого бюджету на середньостроковий період:

у пункті 1 зазначається положення, що інформація стосовно загальних показників доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображена в додатку 1 до прогнозу;

у пункті 2 відображається інформація про врахування положень та показників, визначених прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також пояснення (причини) відхилень показників прогнозу місцевого бюджету від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, за наявності умов, визначених абзацом другим частиною другою статті 751 Кодексу;

у пункті 3 – інші положення та показники.

4. У розділі ІV «Доходи місцевого бюджету» зазначається інформація стосовно показників дохідної частини місцевого бюджету на середньостроковий період:

у пункті 1 зазначається положення, що інформація стосовно показників за основними видами доходів бюджету відображена в додатку 2 до прогнозу;

у пункті 2 відображається інформація про наслідки впливу на податковий потенціал місцевого бюджету відповідних змін;

у пункті 3 – прогнозні втрати місцевого бюджету внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів;

у пункті 4 – інші положення та показники.

5. У розділі V «Показники фінансування бюджету» зазначається інформація стосовно надходжень та витрат бюджету у середньостроковому періоді, пов’язаних із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, зміною залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету:

у пункті 1 зазначається положення, що інформація стосовно показників фінансування бюджету відображена в додатку 3 до прогнозу;

у пункті 2 – положення, що інформація стосовно показників місцевого боргу відображена в додатку 4 до прогнозу;

у пункті 3 – положення, що інформація стосовно гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій відображена в додатку 5 до прогнозу;

у пункті 4 відображається інформація про цілі та завдання управління місцевим боргом;

у пункті 5 – інші положення та показники.

6. У розділі VІ «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету» зазначається інформація стосовно показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період:

у пункті 1 зазначається положення, що інформація стосовно граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведена в додатку 6 до прогнозу;

у пункті 2 – положення, що інформація стосовно граничних показників видатків бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету коштів наведена в додатку 7 до прогнозу;

у пункті 3 – положення, що інформація стосовно граничних показників кредитування бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена в додатку 8 до прогнозу;

у пункті 4 відображається інформація щодо цілей державної політики у відповідній сфері, реалізацію яких здійснюватимуть головні розпорядники коштів місцевого бюджету в середньостроковому періоді та показників їх досягнення;

у пункті 5 – інформація щодо врахування під час складання прогнозу ґендерних аспектів з метою зменшення ґендерних розривів, послаблення негативних та посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з точки зору забезпечення ґендерних потреб та задоволення ґендерних інтересів;

у пункті 6 – інформація щодо впливу на показники видатків та кредитування місцевого бюджету відповідних  змін;

у пункті 7 – інші положення та показники.

7. У розділі VІІ «Капітальні вкладення з бюджету» зазначається інформація стосовно інвестиційних витрат місцевого бюджету у середньостроковому періоді:

у пункті 1 зазначається положення, що інформація стосовно показників бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтованими обсягами витрат, визначених в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету,  наведена в додатку 9 до прогнозу;

у пункті 2 – положення, що інформація стосовно запланованих обсягів капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету,  наведена в додатку 10 до прогнозу.

Інформація щодо інвестиційних проєктів надається щодо тих проєктів, загальний період реалізації яких перевищує один бюджетний період, та кошти бюджету будуть спрямовуватись протягом середньострокового бюджетного періоду;

у пункті 3 відображається інформація стосовно мети та  цілей капітальних інвестицій, а також очікуваних соціально-економічних результатів від здійснення капітальних вкладень;

у пункті 4 – інші положення та показники.

8. У розділі VІІІ «Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами» зазначається інформація стосовно міжбюджетних відносин та показників міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період, необхідних для складання прогнозів інших місцевих бюджетів:

у пункті 1 відображається інформація стосовно мети (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого самоврядування) та напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації (спільне фінансування, утворення комунальних підприємств тощо);

у пункті 2 зазначається положення, що інформація стосовно показників міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів у розрізі їх видів та місцевих бюджетів наведена в додатку 11 до прогнозу, а також відображається інформація щодо підстав та цілей отримання цих трансфертів з інших місцевих бюджетів;

у пункті 3 зазначається положення, що інформація стосовно показників міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим місцевим бюджетам у розрізі їх видів та місцевих бюджетів, наведена в додатку 12 до прогнозу, а також відображається інформація щодо підстав та цілей надання трансфертів  іншим місцевим бюджетам;

у пункті 4 – інші положення та показники.

9. У розділі IX «Інші положення та показники прогнозу бюджету» зазначається інші показники і положення прогнозу, необхідні для складання проєкту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період.

 

ХІІ. Порядок заповнення додатків до Типової форми прогнозу місцевого бюджету

1. Додаток 1 «Загальні показники бюджету» містить інформацію щодо доходів (з міжбюджетними трансфертами), фінансування, повернення кредитів та усього за розділом І (з розподілом на загальний та спеціальний фонди) та видатків (з міжбюджетними трансфертами), надання кредитів та усього за розділом ІІ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та найменування показника;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг доходів (рядки «Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд») у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеним у додатку 2 (рядки «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно).

Загальний обсяг фінансування (рядки «Фінансування, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд») у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам фінансування, зазначеним у додатку 3 (рядки «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно).

Загальний обсяг повернення кредитів (рядки «Повернення кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд») у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам повернення кредитів, зазначених у розділі ІІІ додатка 8 (рядки «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно).

Загальний обсяг видатків (рядки «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі», «загальний фонд», «спеціальний фонд») у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів, зазначеним у додатку 6 (рядки «УСЬОГО, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно).

Загальний обсяг надання кредитів (рядки «Надання кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд») у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам надання кредитів, зазначеним у розділі ІІ додатка 8 (рядки «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно).

2. Додаток 2  «Показники доходів бюджету» призначений для наведення детальної інформації щодо показників за основними видами доходів бюджету. Цей додаток містить загальні показники доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів та складається з двох розділів:

У розділі І «Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)» відображаються податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; цільові фонди за загальним та спеціальним фондами окремо.

У розділі ІІ відображаються надходження трансфертів з державного бюджету з розподілом за видами таких трансфертів.

У розділі ІІІ необхідно зазначити інформацію щодо трансфертів, які будуть надходити з інших місцевих бюджетів, а саме: дотацій та субвенцій з місцевих бюджетів.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно із Класифікацією доходів бюджету;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг доходів, що надходять до місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) (рядок «УСЬОГО за розділом І»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з державного бюджету (рядок «УСЬОГО за розділом ІІ»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з інших місцевих бюджетів (рядок «УСЬОГО за розділом ІІІ»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У рядку «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:» у графах 3 – 7 зазначається загальний обсяг доходів місцевого бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та розраховується як сума рядків «УСЬОГО за розділом І», «УСЬОГО за розділом ІІ» та «УСЬОГО за розділом ІІІ», а також дорівнює сумі надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Показники доходів, справляння яких контролює орган місцевої влади, розраховуються самостійно на основі фактичних надходжень звітного року, очікуваних надходжень поточного року з урахуванням тенденцій справляння таких надходжень на конкретній території та з урахуванням змін в податковому законодавстві.

Для отримання показників доходів, справляння яких не контролюють органи місцевої влади, фінансове управління звертаються за інформацією до відповідних територіальних органів, які відповідають за справляння таких надходжень.

3. Додаток 3 «Показники фінансування бюджету» містить інформацію щодо показників фінансування місцевого бюджету, місцевого боргу та реалізації боргової політики на місцевому рівні, де зазначаються показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).

У розділі І зазначається обсяг внутрішнього та зовнішнього фінансування за типом кредитора за загальним та спеціальним фондами та за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань, затвердженими Міністерством фінансів України.

У розділі ІІ зазначається обсяг фінансування за борговими та активними операціями за загальним та спеціальним фондами та за засобами, що використовуються для фінансування бюджету, затвердженими Міністерством фінансів України.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника, відповідно до Класифікації фінансування бюджету;

у графі 3 (____ рік1) – дані річного звіту;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг фінансування за типом кредитора (рядки «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд») у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам фінансування за типом боргового зобов’язання (рядки «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд»).

4. Додаток 4 «Показники місцевого боргу» містить інформацію за типом кредитора (зовнішній та/або внутрішній) – розділ І та за типом боргового зобов’язання (зовнішній та/або внутрішній) – розділ ІІ.

У розділі І зазначається обсяг місцевого (внутрішнього та зовнішнього)  боргу за типом кредитора за загальним та спеціальним фондами та за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань, затвердженими Міністерством фінансів України.

У розділі ІІ зазначається обсяг місцевого (внутрішнього та зовнішнього) боргу за типом боргового зобов’язання за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з Класифікацією боргу;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг місцевого боргу за типом кредитора (рядки «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд») у графах
3 – 7 має дорівнювати показникам місцевого боргу за типом боргового зобов’язання (рядки «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд»).

5. У додатку 5 «Показники гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій» зазначаються плановані обсяги місцевих запозичень та надання місцевих гарантій (за роками); показники місцевого боргу, гарантованого місцевою радою (територіальною громадою міста) боргу на кінець періоду.

У розділі І зазначається обсяг гарантованого боргу (на кінець періоду) з розподілом на внутрішній та зовнішній.

У розділі ІІ зазначається обсяг надання місцевих гарантій з розподілом на обсяг надання внутрішніх та зовнішніх гарантій.

Показники обсягу внутрішнього гарантованого боргу/місцевих гарантій зазначаються у національній валюті.

Показники обсягу зовнішнього гарантованого боргу/місцевих гарантій у національній валюті наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа, в іноземній валюті – у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.

У графі 1 зазначається порядковий номер;

у графі 2 – найменування показника згідно з Класифікацією боргу;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Під час підготовки пропозицій щодо залучення додаткових коштів до місцевого бюджету чи надання додаткових місцевих гарантій слід враховувати необхідність дотримання принципу збалансованості місцевого бюджету на середньостроковий період.

6. Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів» містить інформацію щодо розподілу граничного обсягу витрат та надання кредитів за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами на середньостроковий бюджетні періоди.

У графі 1 зазначається код згідно з Типовою відомчою класифікацією місцевого бюджету;

у графі 2 – найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «УСЬОГО, в тому числі:» у графах 3 – 7 зазначається сума видатків за всіма головними розпорядниками місцевого бюджету, яка має дорівнювати сумі видатків загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

7. У додатку 7 «Граничні показники видатків бюджету за Функціональною класифікацією видатків та кредитування» зазначаються показники видатків місцевого бюджету, включаючи  показники трансфертів іншим бюджетам.

У розділі І слід зазначати видатки (без урахування надання міжбюджетних трансфертів) за кодами Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

У розділі ІІ «Трансферти до державного та місцевих бюджетів»:

у графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

8. Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Функціональною класифікацією видатків та кредитування» містить інформацію щодо показників кредитування бюджету, визначених у межах загальних граничних показників надання кредитів з місцевого бюджету, за Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).

У розділі І зазначається інформація щодо повернення кредитів до бюджету за Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами.

У розділі ІІ відображається надання кредитів з бюджету за Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами.

У розділі ІІІ відображається інформація щодо результатів кредитування  місцевого бюджету за Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами.

У графі 1 зазначаються код та найменування показника відповідно до Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг повернення кредитів (розділ І) у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам повернення кредитів пункту 3 додатку 1 (розділ І).

Загальний обсяг надання кредитів (розділ ІІ) у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам надання кредитів пункту 2 додатку 1 (розділ ІІ).

9. Додаток 9 «Показники бюджету розвитку» містить показники надходжень та витрат бюджету розвитку на середньостроковий період.

У графі 1 зазначається порядковий номер показника;

у графі 2 – найменування показника;

у графі 3 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

10. Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів» містить інформацію щодо вкладень бюджету, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період, у розрізі інвестиційних проєктів.

У графі 1 зазначається код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 2 – найменування інвестиційного проєкту відповідно до проєктно-кошторисної документації;

у графі 3 – загальний період реалізації проєкту, визначений проєктно-кошторисною документацією;

у графі 4 – загальна вартість проєкту, визначена проєктно-кошторисною документацією;

у графі 5 – обсяг капітальних вкладень, що спрямовуються на впровадження інвестиційного проєкту;

у графі 6 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період;

у графі 11 – очікуваний рівень готовності проєкту на кінець середньострокового періоду, який розрахований у відсотках.

11. У додатку 11 «Показники міжбюджетних трансфертів (з інших місцевих бюджетів)» зазначаються показники міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів у розрізі їх видів та місцевих бюджетів.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування трансферту відповідно до Класифікації доходів бюджету;

у графах 3, 4  – код та найменування бюджету (надавача міжбюджетного трансферту) відповідно до довідника місцевих бюджетів;

у графі 5 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг трансфертів (рядок «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:») у графах 5 – 9 має дорівнювати сумі показників трансфертів, зазначених у розділі ІІІ додатка 2 (сумі рядків «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:» та «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі») у графах 3 – 7.

12. У додатку 12 «Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам)» наводяться показники міжбюджетних трансфертів до інших місцевих бюджетів у розрізі їх видів та місцевих бюджетів.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування трансферту відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графах 3, 4 – код та найменування бюджету (отримувача міжбюджетного трансферту) відповідно до довідника місцевих бюджетів;

у графі 5 (____ рік1) – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (____ рік2) – бюджетні асигнування на поточний бюджетний період;

у графах 7–9 (____ рік3) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг трансфертів (рядок «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:») у графах 5 – 9 має дорівнювати показникам трансфертів («Трансферти до інших місцевих бюджетів»), зазначених у розділі ІІ додатка 7 (рядок «Трансферти до інших місцевих бюджетів, у тому числі:») у графах 3 – 7.

Начальник фінансового управління                                     Олена Вітвіцька

https://rada.info/upload/users_files/04380040/5ceb89122473ffd7b84debed4ddea8a5.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/c00ce80316721fe462813c15c2f2063f.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/17f0384d5eb47ae97b8f9c2f272cbc49.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/7c5e7d88333579748029c62cfe4bc7d2.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/4578bc6422c602551b834edc03379893.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/cd1ea3c87ec5f6a6325d547ac62cd297.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/31a162b2d146363a52a6f712a7660fbf.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/e7e86a55350eb5551f22544e9c67fe7b.doc


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь