Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

КОДЕКС ЕТИКИ ДЕПУТАТІВ ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата: 12.10.2023 09:17
Кількість переглядів: 128

КОДЕКС ЕТИКИ ДЕПУТАТІВ  ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

ЛЮБАШІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХХIV сесія VIIІ скликання

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

27 вересня 2023 року                                                                                              № 6014

 

  Про затвердження Кодексу етики депутатів  Любашівської  селищної ради

 

        Керуючись законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 8,10,18,20 «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про запобігання корупції», з метою зміцнення довіри жителів територіальної громади до депутатів Любашівської селищної ради та забезпечення ефективної депутатської діяльності,  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити  Кодекс етики депутатів Любашівської селищної ради, що додається.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради  та голову постійної комісії з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

 

 

Селищний голова                                                     Геннадій ПАВЛОВ

 

 

 

КОДЕКС ЕТИКИ ДЕПУТАТІВ  ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

РОЗДІЛ І

Загальні положення

      Кодекс етики депутатів Любашівської селищної  ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки депутатів селищної ради (далі – депутати), яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.

Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають у процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців України.

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата

У своїй діяльності депутат повинен:

- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців виборчого округу, від якого його обрано, незалежно від статі, політичних або релігійних вподобань;

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- спиратися на принцип забезпечення ґендерної рівності, запобігати проявам дискримінації людини за будь-якою ознакою;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Любашівської селищної  ради (далі – рада) чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

 

РОЗДІЛ II

Правила поведінки та права депутата
на пленарних засіданнях сесій ради, нарадах та засіданнях
постійних комісій ради

 

Стаття 2. Правила поведінки депутата на пленарних засіданнях сесій ради та засіданнях постійних комісій ради

Депутат повинен:

- дотримуватись Регламенту ради та Порядку денного;

- бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є;

- зареєструватися  під час роботи сесії ради;

- проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

- виступати лише з дозволу головуючого;

- дотримуватись часу, відведеного для виступу;

- з повагою ставитись до доповідачів;

- утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради чи особистого майна присутніх на засіданні.

Під час пленарного засідання сесії ради селищний голова, депутати, запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади  та представники засобів масової інформації (далі – особи, присутні на пленарному засіданні сесії ради) не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиттю його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Під час пленарного засідання сесії ради всі присутні на ній особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку чи перевести їх у беззвучний режим.

У разі порушення вимог, викладених у цій статті, селищний голова має право:

- закликати осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, до порядку;

- зробити особам, присутнім на пленарному засіданні сесії ради, усне зауваження;

- закрити засідання.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань сесії ради або засідань постійної комісії ради, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів,  рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Стаття 3. Права депутатів

Депутат має право:

- обирати і бути обраним до органів ради;

- офіційно представляти виборців у раді та її органах;

- пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;

- вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного пленарних засідань сесії ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;

- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

- вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- порушувати питання про недовіру селищному голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, що розташовані або діють на її території;

- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах пленарних засідань сесій ради та її органів до їх опублікування;

- оголошувати на засіданні ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

Депутат може передавати головуючому на пленарному засіданні сесії ради тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу пленарного засідання сесії ради або засідання її органу, в якому він бере участь.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні сесії ради, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутату та раді.

Депутат має право на депутатське звернення, яким є викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до селищного  голови, керівників виконавчих органів ради, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Зазначені органи і посадові особи зобов'язані в 10-денний строк розглянути порушене депутатом питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.

Депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами селищної ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, з питань депутатської діяльності.

Посадові особи ради на звернення депутата надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення ним депутатських повноважень.

 

Стаття 4. Тривалість виступів на пленарному засіданні сесії ради

Головуючий надає слово для виступу такої тривалості:

- для доповіді – 10 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- заключного слова – 5 хвилин;

- тим, хто виступає в обговоренні, – 5 хвилин;

- для повторних виступів – 3 хвилини;

- для виступів за процедурою скороченого обговорення – 3 хвилини;

- для виступів щодо голосування за проекти рішень по пунктах – 2 хвилини;

- для виступів запрошених осіб за процедурним рішенням ради – до 5 хвилин;

- для виступів у розділі «Різне» – 4 хвилини;

- для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – 3 хвилини;

- для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії, – 3 хвилини;

- для внесення депутатського запиту – 3 хвилини на кожен запит;

- для проголошення репліки – 3 хвилини.

РОЗДІЛ III

Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, працівниками виконавчих органів ради, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян 

Стаття 5. Відносини з виборцями

Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні:

Депутат повинен:

- підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування,  органами виконавчої влади, розташованими на території громади;

- не менше одного разу на рік інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, селищного бюджету, рішень ради і доручень виборців;

- брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади;

- вивчати громадську думку та потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- визначити та оприлюднити дні, години і місце прийому виборців, інших громадян, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

 

Стаття 6. Взаємодія депутата з працівниками виконавчих органів ради, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян

Депутат:

- взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян;

- сприяє встановленню професійних відносин з працівниками виконавчих органів ради;

- залучає до своєї діяльності працівників виконавчих органів ради тільки для виконання депутатських повноважень.

РОЗДІЛ IV

Антикорупційна політика

Стаття 7. Засади запобігання корупції у раді

Селищний голова, його заступник, секретар ради та депутат ради є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Депутатам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Депутатам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням депутатами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування.

Депутати можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 Закону, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Рішення, прийняте депутатом на користь особи, від якої він чи його близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів. На ці рішення поширюються положення статті 67 Закону.

Депутат у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язаний невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо депутат виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт селищного голову.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом та селищним головою, або секретарем ради чи головою постійної комісії ради, до відання якої належать повноваження щодо розгляду питань про запобігання конфлікту інтересів. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки, зберігаються в раді до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності у депутата сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), який надає відповідні роз’яснення.

 

Стаття 8. Запобігання конфлікту інтересів

Депутати зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатись про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомити  про це селищного голову або секретаря ради або голову постійної комісії ради, до відання якої належать повноваження щодо розгляду питань про запобігання конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), він не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів депутата може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

Депутату, діяльність якого була припинена в передбаченому законом порядку, забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо депутат протягом року до дня припинення виконання функцій місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

 Депутати зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

 

 Примітка.

 Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь